Потребителско име:
Парола:
стрес и стресови ситуации в управлението

В наше време се говори много за стреса, предизвикан от различни причини - ръководната работа, преминаването в пенсия, загубата на работа, невъзможност за приспособяване към изискванията на пазарната икономика и т. н.

Думата “стрес”, подобно на думите “успех”, “неуспех” или “щастие”, означава различни неща за различните хора, поради което нейното точно дефиниране е изключително трудно... В биологията това е неспецифичната реакция на организма на всяко изискване, поставено пред него.

Друга дефиниция определя стреса “като въздействието или напрежението, които оказват върху човек определена ситуация, събития или взаимоотношения”. Такива ситуации могат да бъдат: неуспех в постигането на предварително поставени цели, влошаване на отношенията служители-мениджър, трудности при преодоляване на проблемни ситуации и т.н.

Проблемите могат да са съвършено различни, но медицинските изследвания показват, че в много отношения тялото реагира на тези проблеми по стереотипен начин, с идентични биохимични промени, които по същество са предназначени да помогнат на организма да се приспособи. При това въздействията могат да бъдат както позитивни, така и негативни. В специалната литература те се наричат с т р е с о р и. От гледна точка на предизвикващото стрес стресорно действие няма значение дали ситуацията, събитието или възникналото отношение са приятни, или неприятни. От значение е само интензивността на изискването за преустройство или приспособяване към въздействието върху организма.

         Понеже терминът “стрес” често се използва съвсем свободно, за него има немалко объркващи и противоречащи дефиниции. В тази връзна в няколко пункта стресът не е:

- стресът не е просто нервно напрежение - при човека, който има силно развита

нервна система, емоционалните стимули са всъщност най-често срещаните стресори, но не трябва да се забравя, че стресови реакции се наблюдават и в по-нисши животни, които нямат нервна система, и даже в растения;

- стресът не винаги е неспецифичен резултат от увреждане - от горната схема се вижда, че не е от значение дали стресорът е приятен, или неприятен. Ефектът от действието на стресора зависи само от силата на изискването, поставено пред приспособителния капацитет на организма. Увреждащият или неприятен стрес се нарича д и с т р е с;

- стресът не е нещо, което трябва да се избягва - от даденото определение е

очевидно, че той не може да бъде избегнат. Дори по време на сън човек е изложен на определен стрес.

- пълната липса на стрес означава смърт - фактът, че стресът може да бъде свързан с приятни или неприятни преживявания.

Начинът, по който човешкото тяло реагира на стреса, се нарича синдром на общата адаптация. Синдром означава група от признаци или симптоми, които характеризират заболяване, психично смущение или друго нормално състояние. Синдромът на общата адаптация може да бъде разделен на три етапa:

а) Тревога - първоначално тялото автоматично реагира на събитието, носител на стреса, чрез мобилизация на защитните механизми на организма (например повишена скорост на отделянето на адреналина, увеличено сърцебиене и др.);

б) Съпротива - след известно време тялото навлиза във фаза на съпротива и приспособяване към ситуацията. Функциите на тялото се връщат към нормалното състояние.

в) Изтощение - ако стресът продължи или се увеличи значително, тялото изчерпва адаптивната си енергия и може да стигне до смърт.

В зависимост от своята продължителност стресът може да бъде разгледан като1:

- непосредствен - повечето стресови ситуации, с които се сблъскваме всеки ден- грубост, бързане за автобуса или влака, пропусната среща и др. Непосредственият стрес има относително слаб ефект, освен ако не се повтаря често;

- умерен стрес - някои хора се сблъскват със стресови ситуации, които продължават по-скоро с часове и дни, отколкото с минути. Като причина за това могат да се посочат неприспособимост към нова работа, семейни спорове, работа извън работно време и др. Такива събития, въпреки че са с ограничена продължи-телност, могат също да подкопаят човешкото здраве.

- продължителен стрес - обикновено продължава с години, като нещастен брак, трудно погасим дълг и др. Такъв стрес дава отражение върху психическото и физическото здраве на човека, тъй като човешкото тяло при опитите да се приспособи към непрекъснатия стрес е предразположено към сърдечни заболявания, безсъния, нервни сривове и др.

Общият извод, който се налага, е, че стресът в различни форми съпътства човека през целия му живот. Във всяка фирма или организация работят хора с различни ценностни системи, с различни проблеми, желание за професионална реализация, със специфична семейна среда и т.н. За да се осигури единен ритъм на функциониране с по-малко колизии, изключително важна роля има ръководителят. От неговия стил на работа до голяма степен ще зависи възможността за създаване на балансираност в поведението на всеки човек, на всяко работно място.

Стресът, с който човек се сблъсква, може да води началото си от различни източници. като основни могат да се смятат работното място

и външните източници.

Стресът на работното място може да се предопределя от такива фактори като:

- естеството на работа;

- условията на работа;

- заплата и допълнителна облага;

- работната група;

- личността и стилът на управляващия може да встъпят в ролята на стрес-фактор;

- типът организационна структура и мястото на индивида в организационната йерархия;

- недостигът на време;

- нивото в кариерата.

Голямата доза стрес може да има негативни последици за човека. Oпределят се три групи ефекти:

а) Емоционални ефекти - раздразнителност; страх; ниско самочувствие; безпокойство и смях;

б) Поведенчески ефекти - грешки в работата, склонност към злополуки; пристрастеност към алкохол и наркотици; конфликти;

в) Физиологически ефекти - плач, високо кръвно налягане, сърцебиене; задъхване;болки в гърба; безсъние и язва.

Независимо от това, какъв е източникът на стреса, ако не се намали до поносимия минимум, промяната в поведението на служителя или менисжъра ще се отрази върху цялостната работа на фирмата.

Ние ви даваме възможност да изследвате стресовите нива на вашите служители. След това ще ви предложим и подходящата за вас програма за намалявенето им.